Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną 

w ramach Systemu HR Panorama

należącego do HRPanorama Sp. z o.o.

obowiązuje od 1 grudnia 2022 r.

 

§1.Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 2. System – system informatyczny pod nazwą HR Panorama udostępniany Usługobiorcy drogą elektroniczną w modelu SaaS z wykorzystaniem przeglądarki internetowej umożliwiający obsługę procesów HR.

 3. Serwis–portal internetowy dostępny pod adresem https://hrpanorama.com/ lub pod adresem https://hrpanorama.com.

 4. Usługodawca – HR Panorama Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Feliksa Wrobela 13, 30-798 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827108, NIP: 6793196738, REGON: 385580424, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres e-mail: hello@hrpanorama.com.

 5. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

 6. SaaS – oprogramowanie jako usługa (ang. software as a service, w skrócie SaaS) – model usługi świadczonej z pomocą chmury obliczeniowej umożliwiający Usługobiorcy wykorzystanie aplikacji uruchomionych na infrastrukturze chmury dostarczanej przez Usługodawcę dostępnej na różnych urządzeniach klienckich za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub klienta aplikacji.

 7. Użytkownik – osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Systemu.

 8. Kandydat – osoba starająca się o zatrudnienie u danego Usługobiorcy, którego proces rekrutacji jest prowadzony w Systemie.

 9. Pracownik – osoba zatrudnionau danego Usługobiorcy, której profilu tworzono w Systemie.

 10. Profil – funkcjonalność Konta umożliwiająca Użytkownikowi wprowadzanie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacji, historii edukacji oraz innych umiejętności Pracowników.

 11. Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do Systemu wraz z usługami powiązanymi.

 12. Umowa – stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Usługobiorcy.

 13. Okres abonamentowy – okres, przez który Usługa świadczona jest na rzecz Usługobiorcy.

 14. Opłata abonamentowa – opłata uiszczana przez Usługobiorcę tytułem korzystania z Usługi, ustalana zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili zamówienia Usługi, pomniejszona o przyznane przez Usługodawcę rabaty i zniżki.

 15. Cennik – informacje dotyczące wysokości Opłaty abonamentowej dostępne na jednej z podstron Serwisu.

 16. Subdomena – dedykowana Usługobiorcy subdomena internetowa za pomocą, której możliwy jest dostęp do Systemu.

 17. Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będę publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu lub wybranych Usług.

 18. Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.,

 19. Okno serwisowe – okres, w którym Usługodawca wprowadzać będzie zmiany, w tym uaktualnienia i poprawki do Systemu.

 

 

 

§2. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę, zasady korzystania z Usługi oraz obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Systemu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 4. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania Serwisu i Systemu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania.

 6. Usługodawca stosuje niezbędne środki w celu ochrony swojej infrastruktury przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich, dlatego wymienione poniżej zagrożenia mogą wystąpić tylko potencjalnie, ale należy je wziąć pod uwagę przy korzystaniu z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem stron internetowych.

 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

§3. Ogólne warunki świadczenia Usługi

 

 1. Usługodawca świadczy Usługę odpłatnie, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub oferty dostępnej na Portalu.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorców Usługi, która w ujęciu ogólnym polega na:

  1. udostępnianiu Usługobiorcy Systemu w modelu SaaS, zapewniającego mu możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, generowaniem danych oraz dokumentów,

  2. przechowywaniu w Systemie wprowadzonych przez Usługobiorcę danych na zasadach określonych w Regulaminie,

  3. aktualizacji Systemu w sposób umożliwiający Usługobiorcom korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem,

  4. archiwizacji danych i zabezpieczeniu ich przed utratą.

 3. Zakres Usługi nie obejmuje w szczególności udzielania instrukcji i przeprowadzania szkoleń w zakresie korzystania z Systemu, ustawiania i dostosowywania Systemu do potrzeb Usługobiorcy. Na życzenie Usługobiorcy, za dodatkową opłatą zakres Usługi może zostać rozszerzony o dodatkowe działania/czynności, w tym związane z wdrożeniem Systemu u Usługobiorcy. Wysokość opłat za czynności, których Zakres Usługi nie obejmuje, reguluje „Cennik usług dodatkowych”.

 4. Usługodawca deklaruje dostępność Systemu na poziomie 99% czasu w skali Okresu abonamentowego. Okna serwisowe, które przypadają w każdą sobotę w godzinach 22.00-23.59 czasu obowiązującego w Polsce nie są wliczane do Okresu abonamentowego i ich wystąpienie nie powoduje obniżenia poziomu dostępności Systemu. Usługodawca zobowiązuje się poza uzasadnionymi przypadkami, o których zawiadomi Usługobiorcę z wyprzedzeniem za pomocą komunikatu wyświetlanego w Systemie, nie wykonywać poza Oknami serwisowymi prac wyłączających możliwość Korzystania przez Usługobiorcę z Systemu.

 5. Usługodawca ma prawo do przerwania świadczenia Usługi, jeżeli poza uzgodnionymi Oknami serwisowymi należy przeprowadzić prace nad Systemem, niedające się wcześniej zaplanować, a które nie mogą być przeprowadzone bez przerwy w świadczeniu Usługi. W takim przypadku Opłata abonamentowa ulegać będzie obniżeniu odpowiednio do długości przerwy w świadczeniu Usługi w stosunku do całego Okresu abonamentowego. W sytuacji, gdy przerwa nastąpi z przyczyn niepozostających po stronie Usługodawcy i Usługodawca powiadomi o tym Usługobiorcę, przerwa ta nie będzie uwzględniana przy obliczaniu parametru dostępności Systemu.

 6. Usługodawca regularnie i według własnego uznania podejmuje działania w celu dostosowania Systemu do rozwoju technologicznego i potrzeb rynku, tak aby móc zapewnić możliwość korzystania z Systemu zgodnie z jego zakładanym przeznaczeniem. Może to pociągać za sobą zmiany w treści Usługi, takie jak nowe lub zmienione funkcje oraz dostosowania do nowych technologii. Jednakże zmiany te nie doprowadzą do istotnych dla zwykłego Użytkownika ograniczeń funkcjonalności wymienionych w opisie Systemu. 

 7. Usługodawca dołoży starań, by w odpowiednim terminie dostosować aktualną wersję Systemu do zmian w obowiązujących przepisach prawa, które wchodzą w życie w okresie obowiązywania Umowy (np. zmiany stawek podatku od wynagrodzeń lub formularza deklaracji podatkowej dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy), lecz wyłącznie w zakresie funkcjonalności ujętych w Systemie.

 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi przez Usługodawcę:

  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

  2. przeglądarka internetowa (Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) zaktualizowana do najnowszej wersji, obsługująca pliki Cookies oraz JavaScript,

  3. dostęp do poczty elektronicznej.

 9. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

§4. Zawarcie Umowy

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie jest rejestracja Usługobiorcy.

 2. W celu zawarcia Umowy Usługobiorca przeprowadza rejestrację za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://signup.hrpanorama.app/.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest podczas rejestracji podać dane wskazane w formularzu.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do podania wyłącznie danych zgodnych z prawdą.

 5. W trakcie rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, akceptacji jego postanowień wraz z załącznikami oraz o dobrowolnym zawarciu Umowy z Usługodawcą.

 6. Dostęp do Systemu przyznawany jest niezwłocznie po rejestracji.

 7. W ramach przyznania dostępu tworzona jest dla Usługobiorcy subdomena w domenie hrpanorama.app, za pomocą, której możliwe jest logowanie do Systemu.

 8. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas określony na zasadzie automatycznie odnawianej subskrypcji (tj. bez konieczności składania odrębnych oświadczeń) na Okres abonamentowy wynoszący jeden miesiąc.

 9. Pierwszy Okres abonamentowy liczony jest z dokładnością do daty i godziny aktywacji dostępu do Systemu i kończy się w kolejnym miesiącu kalendarzowym w dniu i o godzinie odpowiadających dniowi i godzinie rozpoczynających ten okres, a w przypadku, gdy takiego dnia w kolejnym miesiącu kalendarzowym nie ma, to kończy się w pierwszym dniu jeszcze następnego miesiąca kalendarzowego o godzinie odpowiadającej godzinie aktywacji. Kolejne Okresy abonamentowe liczone są odpowiednio, z tym założeniem, że początkiem nowego Okresu abonamentowego jest chwila zakończenia poprzedniego Okresu abonamentowego. Usługobiorca może zdecydować się na skorzystanie z darmowego okresu próbnego, który liczony jest od daty i godziny aktywacji próbnego dostępu do Systemu i kończy się z upływem 30 dni o godzinie odpowiadającej godzinie aktywacji. Jeżeli Usługobiorca przed upływem okresu próbnego zdecyduje się na wykupienie płatnej subskrypcji i dokona zapłaty Opłaty abonamentowej, pierwszy Okres abonamentowy rozpocznie się z końcem okresu próbnego.

 10. Usługodawca może również wprowadzać indywidualne warunki współpracy dla wybranych Usługobiorców. W takim przypadku obowiązywać będzie niniejszy Regulamin wraz z indywidualnymi warunkami umowy ”Indywidualne Warunki Współpracy”) określającym warunki współpracy oraz wyłączenia i zmiany w zakresie stosowania niniejszego Regulaminu. W momencie zakończenia obowiązywania Indywidualnych Warunków Współpracy, co odbywać będzie się na zasadach określonych w Indywidualnych Warunkach Współpracy, Usługobiorca, który z nich korzystał, automatycznie kontynuuje korzystanie z Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do czego warunkiem niezbędnym jest dokonanie płatności za subskrypcję zgodnie z niniejszym Regulaminem. Usługobiorca może również zrezygnować z dalszego korzystania z Usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 11. Dostęp wygasa po rezygnacji Usługobiorcy z odnowienia subskrypcji lub w przypadku niepowodzenia w pobraniu płatności za pomocą wybranej przez Usługobiorcę metody płatności bezskutecznego wezwania do zapłaty zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu.

 12. Rezygnacja z subskrypcji powinna zostać zgłoszona przez Usługobiorcę najpóźniej przed końcem trwania bieżącego Okresu abonamentowego. Usługobiorca może anulować subskrypcję za pomocą funkcjonalności „Anuluj subskrypcję” dostępnej w Systemie.

 13. W przypadku rezygnacji z subskrypcji dostęp do Systemu aktywny jest do końca opłaconego Okresu abonamentowego.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany Opłat abonamentowych w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, jednak wszelkie tego typu zmiany cen będą obowiązywać nie wcześniej niż 31 dni od dnia wysłania do Usługobiorcy zawiadomienia o tej zmianie. Zawiadomienie może mieć również formę komunikatu wyświetlanego w Systemie. Za ważną przyczynę uzasadniającą zmianę Opłat abonamentowych uznawane będzie w szczególności: wzrost kosztów usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne wobec Usługodawcy lub innych kosztów, których poniesienie jest potrzebne do wykonywania Usługi, zmiany w zakresie podatków i innych opłat publicznoprawnych obciążających Usługodawcę oraz zmiany w zakresie przepisów wprowadzające dodatkowe obowiązki na Usługodawcę generujące powstanie kosztów. Za uzasadnioną okoliczność podwyższenia opłat abonamentowych uważa się również nadmierne wykorzystywanie funkcjonalności związanej z wiadomościami email oraz sms wysyłanymi z systemu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, tj. np. do celów reklamowych oraz marketingowych Brak anulacji subskrypcji przez Usługobiorcę po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim oznacza akceptację zmian w Opłacie abonamentowej.

 

§5. Metody i warunki płatności

 

 1. Opłata abonamentowa pobierana jest cyklicznie, raz w miesiącu, do czasu rezygnacji przez Usługobiorcę z Usługi. Opłata generowana jest na podstawie faktury wystawianej do 5go dnia kolejnego miesiąca za poprzedni (miesięczny) okres abonamentowy. Ewentualna zamiana operatora płatności oraz numeru rachunku bankowego Usługodawcy nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, może być dokonana jednostronnie przez Usługodawcę i wymaga zawiadomienia Usługobiorcy, co może się odbyć również poprzez wyświetlenie komunikatu w Systemie.

 2.  Faktury przesyłane są w wersji elektronicznej na adres e-mail podany przez klienta. Termin płatności faktury wynosi 10 dni roboczych. Usługobiorca akceptuje otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej bez podpisu Usługodawcy.

 3. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, Usługodawca posiada prawo do zawieszenia dostępu do Systemu do momentu pobrania opłaty przy użyciu poprawnej metody płatności, po ówczesnym wysłaniu do Usługobiorcy wiadomości mailowej przypominającej o zaległości w Opłacie abonamentowej i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 7 dni.

 4. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności elektronicznych lub zaksięgowanie na rachunku bankowym wskazanym przez Usługodawcę.

 

 

 

§6. Zasady korzystania z Systemu

 

 1. Do korzystania z Systemu niezbędne jest posiadanie urządzenia spełniającego wymagania, o których mowa w §3 ust. 8 Regulaminu.

 2. Dostęp do Systemu dla Użytkowników przydzielany jest przez Usługobiorcę poprzez utworzenie konta za pomocą funkcjonalności dostępnej w Systemie.

 3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane przez Użytkowników w Systemie, a także przez osoby, które uzyskają dostęp do Systemu w związku z brakiem zabezpieczenia przez Usługobiorcę tego dostępu osobom trzecim (np. poprzez ujawnienie danych dostępowych lub ich nieprawidłowe zabezpieczenie, brak wylogowania się przez Użytkownika z Systemu, brak zmiany danych dostępowych w przypadku podejrzenia ich ujawnienia) jak za działania własne.

 4. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób korzystania z Systemu, dopuszczalność korzystania z niego na potrzeby działalności prowadzonej przez Usługobiorcę, właściwe przetwarzanie danych z jego wykorzystaniem oraz osiągane wyniki. Obejmuje to w szczególności spełnienie wymogów prawnych dotyczących wykorzystywania, przechowywania i archiwizacji danych Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela gwarancji, że System jest dostosowany do prowadzenia działalności w zakresie, w jakim prowadzi ją Usługobiorca.

 5. Po aktywacji Systemu, Usługobiorca powinien niezwłocznie sprawdzić jego prawidłowe działanie, zanim rozpocznie właściwe korzystanie z Systemu. O wszelkich wadach powinien on bezzwłocznie powiadomić Usługodawcę pocztą elektroniczną na adres support@hrpanorama.com. Brak zgłoszenia ze strony Usługobiorcy będzie uznany za potwierdzenie, że System został oddany do użytku w stanie należytym.

 6. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:

  1. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać normalnego funkcjonowania Systemu, utrudniać jego dostępności i w jakikolwiek sposób zakłócać korzystania z niego przez osoby trzecie,

  2. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Systemu,

  3. dostarczać i rozpowszechniać za pomocą Systemu treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

 

 

 

§7. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia należytych starań w celu usunięcia wad uniemożliwiających dostęp lub prawidłowe korzystanie z Systemu z uwzględnieniem czasu pracy niezbędnego na ich usunięcie.

 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.

 4. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.

 5. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 oznacza jej uwzględnienie.

 

§8.Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego. 

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań lub zaniechań w związku ze świadczoną Usługą.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na stronach internetowych Usługodawcy lub w Systemie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę, jeżeli zostały spowodowane:

  1. działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia,

  2. nieprawidłowym wykorzystaniem świadczonej Usługi, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, naturą stosunku prawnego oraz zasadami współżycia społecznego,

  3. udostępnieniem przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usługi,

  4. wykorzystaniem informacji autoryzujących dostęp do Systemu przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Usługobiorcę przed dostępem takich osób

  5. przerwami w dostępności do Systemu powstałymi wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub naprawy Systemu, a także wskutek okoliczności pozostających poza racjonalną kontrolą Usługodawcy.

 5. Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste poniesione przez Usługobiorcę. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości Opłaty abonamentowej, jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi za jeden Okres abonamentowy. Do granic dopuszczalnych prawem łączna odpowiedzialność Usługodawcy za wszystkie szkody poniesione przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Systemu ograniczona zostaje do kwoty równej sumie Opłat abonamentowych zapłaconych przez Usługobiorcę w ostatnich dwunastu miesiącach korzystania z Systemu, a jeżeli Usługobiorca korzysta z Systemu krócej – zapłaconych przez cały okres korzystania z Systemu.

 

§9.Rozwiązanie Umowy

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:

  1. anulowania subskrypcji przez Usługobiorcę,

  2. nieuiszczenia przez Usługobiorcę Opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem pomimo upływu terminu płatności i bezskutecznego wezwania do zapłaty zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu, 

  3. wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

  4. rozwiązania Umowy przez Usługodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia,

  5. śmierci lub ustania bytu prawnego Usługobiorcy.

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie poprzez anulowanie subskrypcji na zasadach określonych Regulaminem lub poprzez złożenie odrębnego oświadczenia Usługodawcy w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej ze skutkiem na koniec opłaconego Okresu abonamentowego.

 3. Usługodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem na koniec opłaconego Okresu abonamentowego.

 4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

  1. Usługobiorca naruszy postanowienia Regulaminu,

  2. Usługobiorca będzie korzystał z Systemu niezgodnie z jego parametrami lub przeznaczeniem,

  3. Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych Usługobiorców lub osób trzecich,

  4. Usługobiorca będzie podejmował działania niezgodne z prawem, w tym zmierzające do lub skutkujące naruszeniem bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Systemie,

  5. Usługodawca zakończy prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem Usługi za pomocą Systemu.

 5. Przed rozwiązaniem umowy w trybie § 9 ust. 4 lit. a) i b) Regulaminu, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin nie krótszy niż 7 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie to może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy naruszenie, o którym mowa w § 9 ust. 3 lit. a) lub b) Regulaminu będzie miało charakter istotny lub powtarzający się, a także w przypadkach wskazanych w § 9 ust. 4 lub c) – e) dodatkowe wezwanie i upływ terminu nie będą wymagane. Za istotne naruszenie Regulaminu rozumiane będzie w szczególności naruszenie § 2 ust. 5, § 4 ust. 4, § 6 ust. 7 oraz § 10 Regulaminu.

 6. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca przekaże Usługobiorcy jego dane zgromadzone w Systemie, w tym dane dotyczące Użytkowników. Przekazanie danych nastąpi w terminie 30 dni od momentu zakończenia trwania Umowy. Dane zostaną przekazane drogą elektroniczną.

 7. Usługodawca ma prawo przechowywać dane wprowadzone do Systemu przez Usługobiorcę lub Użytkowników upoważnionych przez Usługobiorcę również przez okres12 miesięcy od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiłorozwiązanie Umowy – w celu archiwizacji, wykonywania kopii zapasowych, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Po upływie tego czasu wszystkie dane wprowadzane do Systemu przez Usługobiorcę lub Użytkowników upoważnionych przez Usługobiorcę mogą zostaćbezpowrotnie usunięte, bez możliwości ich odzyskania, chyba że Usługodawca będzie posiadał odpowiednią podstawę prawną lub prawnie uzasadniony interes do ich dalszego przechowywania (np. w przypadku trwającego sporu z Usługobiorcą).

 

§10.Własność intelektualna

 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy w Systemie (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy, a także sam System oraz strony internetowe Usługodawcy i wszystkie składające się na nie elementy korzystają z ochrony prawnej i są wyłączną własnością Usługodawcy lub przedmiotem praw (w tym licencji) posiadanych przez Usługodawcę. Wykorzystywanie tych treści i elementów przez Usługobiorcę, Użytkowników lub jakiekolwiek inne osoby działające z polecenia lub na rzecz Usługobiorcy, w zakresie wykraczającym poza normalne korzystanie zgodnie z niniejszym Regulaminem, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 2. Korzystanie z Systemu Usługodawcy, a także korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, aplikacji, baz danych czy innych treści i elementów wymienionych w ust. 1, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści lub elementów, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych lub praw pokrewnych, nabycia praw do know-how lub innych praw własności intelektualnej lub dóbr niematerialnych. Usługobiorcy udzielana jest wyłącznie odpłatna, niezbywalna, niewyłączna i ograniczona czasowo licencja uprawniająca do korzystania z Systemu w zakresie jego przeznaczenia bez prawa do udzielania sublicencji. W ramach tej licencji Usługobiorca może upoważnić do korzystania z Systemu przez ustaloną z Usługodawcą liczbę Użytkowników, za których działania i zaniechania odpowiada w pełni Usługobiorca.

3. Zabronione jest w szczególności podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Systemu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą, lub jakichkolwiek innych treści i elementów wymienionych w ust. 1,

 2. pobieranie zawartości baz danych Systemu (za wyjątkiem baz danych utworzonych przez Usługobiorcę) i wtórne ich wykorzystanie w całości lub części,

 3. uzyskiwanie dostępu i wykonywanie jakichkolwiek kopii treści utworzonych lub umieszczonych w Systemie przez jak innych Usługobiorców i upoważnionych przez nich Użytkowników.

 

§11. Dane osobowe

 

 1. Usługodawca przestrzega zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników przewidzianych przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca zobowiązuje się, że wszyscy Użytkownicy działający z upoważnienia Usługobiorcy zamieszczać będą w Systemie dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim Usługobiorca ma do tego wystarczającą podstawę prawną, za co Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, a w przypadku naruszenia tego postanowienia zobowiązany jest z takiej odpowiedzialności w pełni Usługodawcę zwolnić i zwrócić wszelkie szkody i koszty poniesione w związku z tym przez Usługodawcę. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności

 2. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu produktów i usług jedynie jeżeli posiada wystarczającą podstawę prawną.

 3. Dane osobowe wprowadzane do Systemu przez Usługobiorcę lub Użytkowników upoważnionych przez Usługobiorcę lub zgromadzone tam w inny sposób Usługodawca przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu i akceptowanej przez Usługobiorcę razem z zaakceptowaniem tego Regulaminu, chyba że Usługodawca posiada własną podstawę prawną do ich przetwarzania.

 

§12.Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na Portalu oraz za pomocą komunikatu wyświetlanego w Systemie na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli dokonano zawiadomienia zgodnie ze zdaniem poprzednim, a Usługobiorca nie wypowiedział umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych. 

 2. Usługobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z zawartej z Usługodawcą Umowy na inny podmiot, chyba że uzyskał uprzednią pisemną zgodę Usługodawcy.

 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 4. Spory powstałe w związku z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w tym na gruncie wykonywania lub interpretacji jego postanowień) zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu dla miejsca siedziby Usługodawcy (chyba że co innego będzie wynikało z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.

Wypróbuj HR Panoramę

x